Temel İş Sağlığı ve Güvenliği / İSG Eğitimi

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik hakkında tüm detayları öğrenmek için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Sizler için en kaliteli Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sunuyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliğini sektör olarak değil sağlıklı çalışma ortamını oluşturmak için önemli eğitimler olarak görüyoruz.

        📌  Kurslarımızda Tecrübeli Eğitmenlerimizden Derslerle Aynı Gün Belgenize Sahip Olabilirsiniz.

       📌   İsterseniz Online/Uzaktan Eğitim.

       📌   Eğitim Sonunda Bakanlık Onaylı Kurum Islak İmzalı Kaşeli Belge Teslimi.

EĞİTİM ÜCRETİ İÇİN İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

STAJ İÇİN ZORUNLU TEMEL İSG EĞİTİM SERTİFİKASI ALMAK İSTEYEN TÜM ÖĞRENCİLERE YÖNELİK KAMPANYA FIRSATLARIMIZ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

İş Güvenliği Hizmet Teklifi Al

  İş güvenliği konusunda farkındalık son yıllarda oldukça artmıştır. Sizler de gerekli eğitimlerimize katılarak görevinizi yerine getirebilirsiniz. İş yerindeki fiziki çevre şartları, çalışma ortamı gibi birçok sebepten dolayı işçilerin karşılaşabilecekleri sağlık ve mesleki sorunların en aza indirilmesi ya da ortadan kaldırılması için çalışmalar ve analizler yapılması iş sağlığı ve güvenliğidir. İş sağlığı ve güvenliğinin doğru bir şekilde sağlanabilmesi için tehlikelerin ve risklerin iyi analiz edilip ortadan kaldırılması gerekir.

  Böylece hem işçi, hem iş yeri hem de işletme korunur. İş sağlığı ve güvenliği 4857 sayılı iş kanunuyla beraber yasal temele dayandırıldı.

  İşçinin ve işverenin yükümlülükleri, cezai yaptırımın uygulanacağı gibi maddeler fazlasıyla önemlidir. İş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak için gereken önlemleri almak, bu konuda bilgilenmek oldukça gereklidir. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik amacı çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul esaslarını düzenlemektir.

  Kanun işyerlerini ve çalışanlara eğitim verecek kurum, kuruluş ve kişileri kapsamaktadır. İşverenin yükümlülükleri; eğitimler için uygun araç, gereç ve yerlerin temin edilmesi, programların hazırlanması, çalışanların bu programa katılması, katılımcılara program sonunda katılım belgesi düzenlenmesini sağlamaktır. İşveren geçici iş ilişkisi olan diğer işverene ve konular hakkında çalışanlarına gerekli eğitimin verilmesini sağlamaktadır. 22/05/2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunundaki 2. madde yedinci fıkrasına göre işveren-alt işveren kurulan iş yerleri, çalışanların eğitimlerinden sorumludur.

  6331 İş Sağlığı ve Güvenliği yasası gereği iş veren çalışanlarını Temel İş Güvenliği Eğitimi (madde:17) vermek zorundadır. Kendi bünyesinde bu eğitimi sağlayamıyorsa yetkilendirilmiş OSGB den bu hizmeti sağlayabilir.

  Çalışanlara Temel İSG Eğitimleri süreleri tehlike sınıfına göre belirlenmiş olup;

  Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa ve 16 saat

  Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir defa ve 12 saat

  Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az bir defa ve 8 saat olarak düzenlenir.

  Bu şekilde belirlenmiş aralıklarla yapılacak olan temel iş güvenliği eğitimi ile çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşması sağlanır. İş kazalarının %90 ı basit önlemler ile engellenebilen kazalar olup sadece kazaların %2 si engellenemeyen kazalardır.

  OSGB olarak hizmet verdiğimiz firmalara yasa ve yönetmelikte belirtilen sürelerde eğitimleri alanında tecrübeli olan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından verilmekte ve sertifikaları verilmektedir.

  Yasamızın konu ile ilgili maddesi aşağıda yer almaktadır.

  Çalışanların Temel İş Güvenliği Eğitimi

  MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

  (2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.

  (3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

  (4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

  (5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.

  (6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

  (7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

  Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

  MADDE 18 – (1) İşveren, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda, çalışanlara veya iki ve daha fazla çalışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerine yoksa çalışan temsilcilerine aşağıdaki imkânları sağlar:

  1. a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının tanınması ve bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarının sağlanması.
  2. b) Yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konularında görüşlerinin alınması.

  (2) İşveren, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin aşağıdaki konularda önceden görüşlerinin alınmasınısağlar:

  1. a) İşyerinden görevlendirilecek veya işyeri dışından hizmet alınacak işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer personel ile ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için kişilerin görevlendirilmesi.
  2. b) Risk değerlendirmesi yapılarak, alınması gereken koruyucu ve önleyici tedbirlerin ve kullanılması gereken koruyucu donanım ve ekipmanın
  3. c) Sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi.

  ç) Çalışanların bilgilendirilmesi.

  1. d) Çalışanlara verilecek eğitimin planlanması.

  (3) Çalışanların veya çalışan temsilcilerinin, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği için alınan önlemlerin yetersiz olduğu durumlarda veya teftiş sırasında, yetkili makama başvurmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz.

  Temel İş Güvenliği Eğitimi Çalışanların yükümlülükleri

  MADDE 19 – (1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

  (2) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır:

  1. a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanıve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.
  2. b) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.
  3. c) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.

  ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

  1. d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.