Ay: Aralık 2019

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKLİ EVRAKLAR

1.Sgk İşe giriş bildirgesi
2Ağır ve Tehlikeli işler Sağlık raporu
3.Akciğer grafi sonuçları(Akciğer filmleri hariç.Akciğer filmi 35*35cm ebatlarında olduğu için her işçi’nin ayrı ayrı isimleri yazılarak dosyalanmalı yada cd dosyaya konmalı)
4.Kulak odiyometrisi
5.Solunum fonksiyon testi
6.Tetanos aşı kartı veya tetanos aşı sonuçları
7.Çalışma Talimatları(İş güvenliği talimatları vb)
8.KKD Zimmet ve Taahhüt Tutanağı
9.Kısa iş başı eğitimleri(isg mühendisi tarafından verilen)
10.Genel İş güvenliği eğitimi
11.fazla mesai çalışma izni belgesi
12.İmza sirküler tutanağı
13.Adli Sicil belgesi(“Arşiv Kaydı yoktur” ibareli)
14.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
15.İkametgah İl Muhaberi(Nüfus Dairesinde)
16.Nüfus kayıt Örneği
17.Kan grubu Kartı
18.Diploma ve-veya sertifika
19.”6” adet vesikalık fotoğraf
20. İsg günlük takip kontrol formları
21.Belirli-Belirsiz süreli süreli hizmet sözleşmesi fotokopileri

Dosya Şeklinde İndirmek İçin Tıklayınız.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) DOSYASI-DÖKÜMANTASYON

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak yapılan çalışmaları belgeleyen dökümanların bulunduğu dosyada bulunması gerekenler aşağıdaki gibidir:

1. KLASÖR:İŞ GİRİŞ İSG VE ORYANTASYON EĞİTİMİ DOSYASI*
· Oryantasyon Eğitim Formu
· İsg Talimat Ve Tutanağı
· Kişisel Koruyucu Zimmet Tutanağı
· Oryantasyon Eğitim Sunumu

2. KLASÖR:İSG KURUL KAYITLARI*
· İsg Kurul İç Yönergesi
· İsg Kurul Protokolü
· İsg Kurul Haber Formu
· İsg Kurul Toplantı Tutanağı
· İsg Kurul Atama Dilekçesi
· İsg Kurul Atama Yazıları
· İsg Kurul Eğitim Katılım Formu
· İsg Kurul Prosüdürü

3. KLASÖR:EĞİTİM DOSYASI*
· İsg Yıllık Eğitim Planı*
· İsg Yıllık Çalışma Planı*
· Eğitim Müfredatı
· Eğitim Katılım Formu
· Eğitim Ölçme Ve Değerlendirme Formu
· Eğitim Katılım Sertifikası
· Eğitim Sunumları
· Eğitim Katılım Haber ve İlan Formu
· Eğitim Katılım Takip Formu

4. KLASÖR:RİSK DEĞERLENDİRME DOSYASI*
· Risk Değerlendirme Duyuru ve Atama Dilekçesi
· Risk Değerlendirme Atama Yazıları
· Risk Değerlendirme Anket Formları
· Risk Değerlendirme Dökümantasyon-Giriş
· Risk Değerlendirme Formu
· Aksiyon Planı Ve Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu
· Denetim Fotoğrafları

5. KLASÖR:ACİL DURUM FAALİYETLERİ DOSYASI*
· Acil Durum Dökümantasyon ve Prosüdürü
· Acil Durumlar ve Talimatları
· Acil Durum Telefon Listesi
· Acil Durum Ekip Listesi
· Acil Durum Planları
· Acil Durum Vaziyet Planı(Kroki)*
· Acil Durum Ekip Eğitimleri
· Acil Durum Toplanma Alanı ve Levhalandırılması
· Acil Durum Tatbikatları,Senaryoları ve Tatbikat Raporları

6. KLASÖR:KAZA OLAY VE UCUZ ATLATMA(RAMAK KALA) KAYIT DOSYASI*
· İş Kazalarında Yapılması Gerekli Yasal Prosüdür*
· Kaza Olay Araştırma Raporu*
· Ramak Kala Raporu Ve Kartları
· Kaza Bilgi Formu
· Kaza İstatistik Formu
· Kaza Olay Tanık Tutanağı*
· Kaza Acil Durum Talimatı ve Planı*

7. KLASÖR:İLETİŞİM VE YAZIŞMA DOSYASI
· Uyarı Yazı Formu
· Ceza Yazı Formu
· İç İletişim Yazı Formu

8. KLASÖR:TALİMATLAR DOSYASI
· Talimat Hazırlama Şablonu
· Talimatlar Listesi
· Talimat Kapak Formu
· Talimatlar*

9. KLASÖR:İSG PROSÜDÜRLERİ*

· Risk Analizi ve Değerlendirmesi Prosedürü
· Görev Tanımları Prosedürü
· İş Güvenliği Eğitimleri ve Yeterlilik Prosedürü
· İş Güvenliği Planlama Prosedürü
· Mevzuat ve Diğer Şartnameler Takibi Prosedürü
· İSG İletişim Prosedürü
· Acil Durum Planlama ve Hazırlık Prosedürü
· İSG Kontrol Prosedürü
· İş Güvenliği Kurul Prosedürü
· Kaza ve Ucuzatlatma(Ramakkala) Prosedürü
· Disiplin ve Ceza Prosedürü
· Dökümanların Kayıt ve Kontrolü Prosedürü
· Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü
· Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü
· İzleme ve Ölçme Prosedürü
· Sözleşme,Teklif ve Anlaşmalar Prosedürü
· Veri analizi ve Kayıt Prosedürü
· İşe Giriş ve Oryantasyon Eğitimi Prosedürü
· Talimat Hazırlama Prosedürü

10. KLASÖR:ÖZLÜK KONTROL DOSYASI
· Özlük Dosyası Kontrol Formu*
· Dosyada bulunması gerekenler:

ü Kimlik bilgileri
ü Sağlık Raporu*
ü Sabıka Kaydı
ü İş başvuru formu
ü Hizmet sözleşmesi
ü SSK İşe Giriş Bildirgesi*
ü 2 adet fotoğraf
ü Uzmanlık belgesi (Vinç, forklift vb. Operatör Belgeleri, Kaynakçı Belgesi, Kazancı Belgesi, Elektrikçi Belgesi, …vb.)*
ü İSG Talimatı
ü Çalışma talimatları
ü Görev, yetki ve sorumluluklar
ü Kişisel koruyucu donanım zimmet tutanağı*
ü Fazla çalışma onay formu

11. KLASÖR:İŞLETME KONTROLÜ VE DENETİM DOSYASI*
· DÖF(Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Raporları)*
· Uygunsuzluk Raporu
· Denetim Raporları ve Tutanakları

12. KLASÖR:İSG YILLIK DEĞERLENDİRME FAALİYET DOSYASI*
· İSG Yıllık Değerlendirme Raporu*

13. KLASÖR:ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ SEÇİMİ,EĞİTİMİ VE ATAMA DOSYASI*
· Çalışan Temsilcisi Seçim Sonuç Tutanağı*
· Çalışan Temsilcisi Atama Yazısı
· Çalışan Temsilcisi Görev Talimatı Ve Tutanağı
· Çalışan Temsilcisi Özel Eğitim Katılım Tutanağı*
· Çalışan Temsilcisi Sertifikası(İlan Edilecek)*

14. KLASÖR:İYİ UYGULAMA DOSYASI(ÖNCESİ VE SONRASI)

15. KLASÖR:ŞANTİYE DIŞI GÖREVLENDİRME DOSYASI
· Görev Talimatı Formu

16. KLASÖR:ARAÇ VE MAKİNE TAKİP KONTROL DOSYASI
· Makine Kontrol Formu
· Makine-Araç Ve Ekipman Park Listesi
· Ehliyet,Sertifika Ve Belgeler
· Periyodik Bakım ve Onarımlar

16.KLASÖR:İZLEME VE ÖLÇME PLANI*
· Elektrik Topraklama
· Paratoner Topraklama
· Basınçlı Kaplar Ve Tüpler
· Kaldırma Araçları
· İşletme Topraklaması
· Termal Şartlar Vb.

17.KLASÖR: Diğer Kayıtlar

· Ziyaretçi Giriş Çıkış Prosedürü,Talimatı ve Yaka Kartı Uygulaması
· Alt İşveren İSG Sözleşme Eki Ve Yazışmaları
· Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri*
· Noter Onaylı Defter (İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tedbir Ve Tavsiyeler Defteri)*
· Özlük Dosyası Kayıtları
· Görevlendirme Formları Ve Görevlendirme Talimatları
· İdari Personel Şeması*
· İSG Politikası*

Dosya Şeklinde İndirmek İçin Tıklayınız.

Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı Hazırlama ve Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi

İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek İş Kazası, tehlikeli kimyasallarda Sızıntı-Dökülme, Deprem, Yangın, Sabotaj ve Patlama gibi tehlikeli durumlarda Acil Müdahale, Mücadele, İlkyardım veya Tahliye gerektiren olaylarla ilgili olarak hazırlanması gereken Acil Durum Eylem Planı (İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik RG, Sayı: 28681, 18 Haziran 2013), işverenin İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda yerine getirmesi gereken çok önemli bir yükümlülüktür(Aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için ve aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar olmak üzere ilgili yönetmelik ekinde geçen maddi para cezası öngörülmektedir).

OSGB Tarafından İşverenin bu sorumluluğu şu şekilde yerine getirilmektedir:

1- Acil Durum Eylem Planı Hazırlanması

 • Acil Durum Yönetim Ekibinin oluşturulması ve tüm safhaların bu ekibin katılımıyla gerçekleştirilmesi (katılımın sağlanması en doğru verilere ulaşmak için zorunludur),
 • Firma Profilinin çıkarılması ve Ön Tespit Raporu hazırlanması,
 • Acil Durum Organizasyonu ve Acil Durum Ekiplerinin oluşturulması,
 • Görev, Yetki ve Sorumlulukların belirlenip iş tanımına dönüştürülmesi ve personele tebliği,
 • Plan, Prosedür ve Talimatların hazırlanması,
 • Tahliye Planlarının hazırlanması, kroki halinde gerekli yerlere asılması, Toplanma Bölgesinin tesbiti,
 • Dış Kaynak Kullanımı; koordinasyon sağlanacak kuruluşların tespiti ve iletişim prosedürlerinin hazırlanması,
 • Acil Durum Ekipmanlarının seçilmesi ve satın alma süreçlerinin desteklenmesi,
 • Acil Durum Senaryolarının oluşturulması ve tatbikatların planlanıp hayata geçirilmesi,
 • Basın ve Halkla İlişkiler Organizasyonu,
 • İşyerinde üretimi durdurma, yeniden devreye alma ve yeniden yapılanma süreçlerinin belirlenmesi,

2- Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi

Destek personellerine ve acil durum ekiplerinde görevli personele verilecek eğitimlerdir.

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ: Ekiplerde görevli personele çıkabilecek bir yangın olayında, davranış tarzlarını, yangın söndürme cihazlarının kullanılmasını, Aktif ve Pasif Yangın Güvenlik Sistemlerinin neler olduğunu, yangın yerinde tüm personeli bekleyen tehlikelerin ne olabileceğini, bina tahliyesinde uyulması gereken kuralları ve ihbar vermede dikkat edilecek hususları vb. öğretmektir.

ARAMA / KURTARMA / TAHLİYE EĞİTİMİ: İşletmede herhangi bir acil durum meydana gelmesi durumunda ekiplerde görevli personelin vakit kaybetmeden kısa durum muhakemesi yaparak (kim, ne maksatla, ne zaman, nerede, nasıl, ne yapacak) görevini icra edecek seviyeye getirmek. Enkazda karşılaşılan riskler ve alınması gereken önlemler, arama kurtarma teçhizatı, çevre güvenliğinin sağlanması vb. konularda personele eğitim verilir.

İLKYARDIM EĞİTİMİ: İşletmeler tehlike sınıflarına göre; az tehlikeli sınıfta her 20 kişi için 1, tehlikeli sınıfta her 15 kişi için 1, çok tehlikeli sınıfta ise her 10 kişi için 1 Sertifikalı İlkyardım Personeli (Milli Eğitim Bakanlığı) çalıştırmak zorundadır. Bu kapsamda oluşturulan ilkyardım ekiplerine mevzuata uygun ilkyardımcı eğitimleri verilir.

3- Acil Durum Planlarının Tüm Personele Aktarılması

Acil Durum Ekiplerinde görevli olmayan personelin acil durum planları ve ekip üyeleri hakkında bilgilendirilmesi mevzuatın getirmiş olduğu bir zorunluluktur. İşletmenin tüm personeline ACİL DURUM Eğitimleri verilmektedir.

İş Güvenliği Tatbikat ve İşaretlemeler

İş Güvenliği Tatbikat ve İşaretlemeler

Firma yetkilisiyle koordineli olarak;

 • Acil durum müdahale ekiplerinin kurulması,
 • Acil du­rum müdahale ekipleri eğitimlerinin verilmesi,
 • Acil durum müdahale planlarının hazırlanması ve tatbikatların yapılması,
 • İşyerinizde, yürürlükte bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği ile Yangın Güvenliği prosedürlerini gözden geçirerek, `Acil Durum Eylem Planı`nın mevzuat doğrultusunda revize edilmesi,
 • İşyerinizde bulunması gerekli sağlık ve güvenlik işaretlerinin ihtiyaç doğrultusunda belirlenmesi ve temini,
 • Makine ve tezgâhlara yönelik `İş Güvenliği Talimatları`nın hazırlanması,
 • Tahliye ve yangın tatbikatlarının gerçekleştirilmesi ve raporlanması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği panolarının hazırlanması ve güncellenmesi.

Kişisel Koruyucu Donanım

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD), iş sağlığı ve iş güvenliği risklerine karşı korunmak için çalışanların kullanmak zorunda olduğu alet, cihaz ve malzemelerdir. Doğru seçilmiş KKD`lar (baret, gözlük, eldiven, kulaklık, iş ayakkabısı, emniyet kemeri….vb) çalışanları meslek hastalığından tamamen, iş kazalarının ciddi sonuçlarından da çok büyük bir oranda koruyacaktır. Doğru KKD lerin seçimi, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının asli görevlerinden biridir.

Çalışanları, işin risklerine karşı korumak işverenin yükümlülüğüdür. Kişisel koruyucu donanımlar, belirlenen risklerin toplu koruma yöntemleriyle önlenemediği veya istenilen düzeye indirilemediği durumlarda tercih edilmelidir.

KKD`nin; kullanacak kişinin sağlık durumuna, ergonomik gereksinimlerine ve yapılan işe uygun olmasına dikkat edilmelidir. İSG Profesyonellerimiz, Kişisel Koruyucu Donanım ihtiyacını, iş kolu ve iş ortamının risklerine uygun olarak belirler ve bu süreci işverenin sorumlulukları arasında yer alan “çalışanların meslek hastalığı ve iş kazasından korunması” amacına uygun yönetir. Konuyla ilgili eğitim, bilgilendirme, kayıt, zimmet… gibi çalışmaları ilgili yönetmeliğe göre düzenleyerek; hem işletme sorumluluğunu, hem de çalışanların İSG risklerine karşı etkili korunmasını sağlamış olur.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ÇEŞİTLERİ:

1- Göz ve Yüz Koruyucuları :
Gözlük, yüz siperi, maske. Kaynak işleri, kimyasallarla çalışmalar ve parça fırlama riski olan işlerde kullanılır.

2- Kulak Koruyucuları :
Kulak tıkaçları ve manşonlu kulaklıklar. Ağaç, tekstil ve metal sanayii gibi yüksek gürültülü işlerde kullanılır.

3- Baş Koruyucuları :
Baret, şapka ve kasklar. İnşaat, maden, tünel, metal endüstrisi gibi düşen cisimlere ve çarpmaya karşı koruma sağlamak için kullanılır.

4- El ve Kol Koruyucuları :
Eldiven, kolluk. Kimya, makine, metal, inşaat gibi sektörlerde kimyasal madde, elektrik, sıcaklık gibi etkenlerin yol açacağı hasarlara karşı koruma sağlar.

5- Ayak ve Bacak Koruyucuları :
Ayakkabı, bot, çizme, tozluk,Toz Maskesi, Yangın Maskesi dizlik. İnşaat, maden, metal işlerinde elektrik, sıcak, kayma, düşme, batma ve sıçrayan cisimlere karşı korur.

6- Vücut ve Gövde Koruyucuları :
Önlük, cankurtaran yeleği, emniyet kemerleri. Döküm, kaynak, inşaat gibi işlerde toz, sıcaklık, elektrik, radyasyon, kimyasal ve yüksekten düşmelere karşı korur.

7- Solunum Sistemi Koruyucuları :
Solunum cihazları, gaz ve toz maskeleri, yangın maskeleri. Tozlu, kapalı ortamlarda, oksijen yetersizliği durumlarında kullanılır.

İş Güvenliği Ortam Ölçümleri

İş yerlerinde Ortam Fiziki Ölçümlerinin yapılması zorunludur. Ortamın çalışılabilirliğinin analizini bize gösterir. Aşağıda belirtilen tüm Ortam Ölçümleri, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimleri kontrolünde, kaliteden ödün vermeyen ‘çözüm ortagimiz firma’ tarafindan özenle yapılmaktadır.

İç Ortam Ölçümleri:

 • Tesis içi Gürültü Ölçümü
 • Kişisel Gürültü Maruziyeti
 • Ortamda Toz Ölçümü
 • Kişisel Toz Maruziyeti
 • Ortamda Toksit Gaz ve Buhar Tayini (V.O.C)
 • Kimyasal Maruziyet (V.O.C) ve Dedektör Tüp ile ölçüm
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Termal Konfor
 • Titresim Maruziyeti (el-kol ve tüm vücut)

İş Güvenliği Periyodik Kontroller

İşyerinizde yapılması zorunlu periyodik kontrollerinin planlanması ve uygulanmasının takibi yapılır. Aşağıdaki listede geçen tüm periyodik kontroller çözüm ortaklarımız tarafından gerekli inceleme ve periyodik kontrol programlarının hazırlanması ve bakımlarının yapılması gerçekleşir.

 • Kaldırma, İletme Makineleri – Aparatları (vinç/mobil vinç, forklift, calaskal, sapan, mapa vb.)
 • Asansör
 • Basınçlı Ekipman (kompresör, hava tankı, otoklav vb. çalışma basıncı 0,5 bar ve üstü tüm ekipmanlar)
 • Kazan
 • Topraklama Ölçümleri
 • Elektrik Tesisat Uygunluk ve Panoların Kontrolü
 • Paratoner, Faraday Kafesi ve Katodik Koruma Kontrolleri
 • Makine Güvenlik Muayenesi
 • Yürüyen Platform- Merdiven

İş Güvenliği Eğitimi

Temel İş Güvenliği Eğitimi:

İş Güvenliği Uzmanlarımız; Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik kapsamında firmalara sertifikalı eğitimler vermektedir.

Deneyimli ve uzman kadromuz, bu eğitimleri sadece mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla değil; çalışanlarda davranış değişikliğini amaçlayarak gerçekleştirmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlarımız bunun için sürekli olarak işletmelerin İnsan Kaynakları bölümüyle irtibatlı olarak personel girişlerini takip eder ve işe girişte Temel İş Sağlığı Güvenliği Eğitimlerini verir. Bu İşe Giriş Eğitimleri, oryantasyon ve iş ortamını tanıma eğitimleriyle birlikte verilir.

Ayrıca; çalışma yeri değişimi, iş ekipmanı değişimi, yeni teknoloji alımı, taşeron çalışanların varlığı, iş kazası ve meslek hastalığı sonrasında bu eğitimler tekrarlanır.

Küçük işletmelerde ve iş kaybının önemli olduğu durumlarda sınıf eğitimleri yerine işbaşı, tezgah başı eğitimlerine ağırlık verilir.

Eğitimlerin İSG Performansına etkisini ölçmek için iç denetçi / gözlemci sisteminden etkin olarak faydalanılır. Bu ekiplerle personel davranışları ve ortam gözetimi yapılır. Ekiplerden gelecek geri dönüşler eğitim sisteminin başarısını ortaya koyar. Sonuçlar İSG Kurulu ve işverene raporlanır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik Kapsamında Verilmesi Gereken Eğitim Konuları Şunlardır:

EĞİTİM KONULARI

Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım

Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma

 

İş Güvenliği Risk Değerlendirme

Konularında uzman İş Güvenliği Uzmanı ve/veya İşyeri Hekim’inin ekip çalışmaları eşliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (RG,Sayı:28512, 29 Aralık 2012) esas alınarak işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi; bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları Risk Analizi/Risk Değerlendirme Raporu şeklinde hazırlanır ve işverene sunulur.

Müşterilerimize ait işletmelerde tüm tehlike ve riskler yazılı ve görsel olarak tespit edilir ve Risk Analiz Raporu olarak hazırlanır. Risk Değerlendirmesi sadece yasal bir gereklilik olarak görülmemeli; raporlamalar sonucunda İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının önleneceği ve işletmenin geleceği için büyük önem taşıdığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Türkiye genelinde sadece 2010 yılında kayıtlı 62 bin 903 iş kazası ve 533 meslek hastalığı vakası meydana gelmesi ve 1454 çalışanın İş Kazası ve Meslek Hastalıkları sebebiyle hayatını kaybetmiş olması Risk Değerlendirmesi yaptırmanın ve hayata geçirmenin zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Ülkemizde ortalama her gün 172 iş kazası meydana gelmekte; her gün iş kazaları nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmekte, 6 kişi de sürekli iş göremez hale gelmektedir. Bu sebeple, iyi hazırlanmış bir Risk Değerlendirme Raporu ile önlemler alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü oluşturulmak suretiyle işletmelerin kayıpları önlenecek, sağlık ve tazminat giderleri azalacak, üretim ve hizmetlerde kalite artacaktır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası Gereğince İşverenlerin Risk Değerlendirmesi Sorumluluğunun Temel Esasları:

1- İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.

b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.

c) İşyerinin tertip ve düzeni.

d) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.

2- İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.

3- İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.

4- İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.